มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510    

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาปนาขึ้นโดยคณะผู้บริหารการศึกษาที่มีเจตนาอันแน่วแน่ในการร่วมพัฒนาประเทศ ด้วยการแบ่งเบาภาระของรัฐด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา ตั้ง พ.ศ. 2504 ชั้น ป.1 - ม.6 และ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค ระดับ ปวช. แผนกพาณิชยการ และช่างอุตสาหกรรมหลายสาขา และระดับ ปวส. ปวท. ในคณะบริหารธุรกิจมีนักเรียนและนักศึกษารวมประมาณ 7,500 คน และด้วยอุดมการณ์และปณิธานอันสูงนี้ จึงได้จัดตั้ง "วิทยาลัยเกษมบัณฑิต" ปีพ.ศ. 2530

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้วิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปลี่ยนประเภทเป็น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดสอนระดับปริญญาตรี 7 คณะและปริญญาโท 5 สาขาวิชาในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ

ในปี พ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ขยายความเจริญ เติบโต เพื่อสนองนโยบายการขยายการศึกษาของรัฐบาล และ รองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเริ่มสร้างวิทยาเขตแห่งใหม่ "วิทยาเขตร่มเกล้า" ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่บน ถนนร่มเกล้า ตัดกับถนนรามคำแหง โดยมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย ด้านสวัสดิการนักศึกษา จัดหอพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน นับเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยอีก ระดับหนึ่ง เพื่อแบ่งเบาการศึกษาจากภาครัฐ และเป็นแหล่งวิทยาการให้ ความรู้แก่สังคมต่อไป

ปรัชญา (Vision)
ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จุดแสงสว่างแห่งปัญญาระดับอุดมศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใสของนักศึกษาและด้วยความปรารถนาอันมุ่งมั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้แก่ การประสาทศิลปวิทยาการ การวิจัยค้นคว้าการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วย
 • คุณค่า ประกอบด้วยศิลปวิทยา สามารถคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ
 • คุณธรรม ประกอบด้วยจริยธรรม มโนธรรม เคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 • คุณประโยชน์ ประกอบด้วยความเสียสละ พร้อมอุทิศตน เพื่อสร้างและพัฒนาสังคม
 • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถสูงในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ออกไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักค้นคิด นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้อย่างรอบคอบมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเข้าร่วมแก้ไขและสร้างสรรค์สังคม อีกทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอาชีพของตนสามารถปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี
  2. เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสู มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนโดยทั่วไป ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้ผู้ที่ประกอบอาชีพได้มี โอกาสศึกษาเพิ่มพูนวิทยฐานะ
  3. เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่ประสงค์ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยรัฐจัดการศึกษา และพัฒนาประเทศ ดังระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  4. เพื่อให้เป็นสถาบันค้นคว้า และวิจัยมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นสื่อนำความก้าวหน้าต่าง ๆ ไปสู่สังคมและให้การบริการทางวิชาการ แก่ชุมชน เพื่อเป็นการรับใช้และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรง
  5. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ธำรงรักษาไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของสังคมไทย และวัฒนธรรมอันดีของชาติให้รู้จักเคารพต่อ จรรยา บรรณแห่งวิชาชีพของตนต่อไป


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com