รายงาน : จำนวนงานวิจัย แยกตามสาขา รหัสรายงาน : W05
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ค้นหาสาขา :

สาขาจำนวนงานวิจัย
30
การเงิน 1
การท่องเที่ยว 1
การศึกษา 2
การออกแบบ 1
การออกแบบนิเทศศิลป์ 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
จิตวิทยา 3
นิเทศศาสตร์ 3
ผลิตภัณฑ์ 1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1
เพชรบุรี 1
มนุษยศาสตร์ (ออกแบบนิเทศศิลป์) 1
รัฐประศาสนศาสตร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล 1
วิศวกรรมเครื่องกลต้นกำลัง 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 1
วิศวกรรมโยธา 2
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 1
ศูนย์วิจัยร่วมทางวิศวกรรม ECRC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2
สถาปัตยกรรม 1
สถาปัตยกรรมภายใน 1
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3
สังคมศาสตร์ 1
สาขาวิชาการโฆษณา 1
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 9
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 19
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 14
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 12
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 8
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร 1
สาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
สาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14
สาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1
สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร 2
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 3
หลักสูตรพยาบาลศาสรบัณฑิต 1
ออกแบบนิเทศศิลป์ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
ออกแบบภายใน 1
รวม 165

 
 


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com