รายงาน : จำนวนงานวิจัย แยกตามแหล่งผู้ให้ทุน รหัสรายงาน : W04
ปี งบประมาณ : ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ค้นหาแหล่งเงิน : ปี งบประมาณทำวิจัย

แหล่งเงินจำนวนงานวิจัยจำนวนเงิน
18,988.00
กระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0.00
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0.00
กระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0.00
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0.00
กองทุนพัฒนาวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 739,176.00
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 0.00
การเคหะแห่งชาติ 11,620,000.00
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0.00
งบเงินบำรุง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 0.00
ทุนส่วนตัว 0.00
มกบ. 128,000.00
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 9346,700.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0.00
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 0.00
สกว. 0.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 0.00
ส่วนตัว 1.00
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0.00
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 0.00
สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0.00
หน่วยงานอ.ประสานงานอ.ผู้สอน 1.00
รวม 212,042,864.00

 
 


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com