ชื่อรายงาน : Design รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งสังกัด (Human resource sharing) รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : อาจารย์ประจำ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อาจารย์ประจำ รวม 7 คน
ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่งบริหาร
1 ดร. เสนีย์   สุวรรณดี สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
      บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
2 อาจารย์ อิงอร   ตั้นพันธ์ สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
      บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 อาจารย์ สุพรรณชัย   ปัณฑวนันท์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 อาจารย์ ชัยศักดิ์   จิตต์เจริญ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 อาจารย์ ขจรศักดิ์   เจ้ากรมทอง ส่วนงานอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
      ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6 อาจารย์ ดร. คมเพชร   ฉัตรศุภกุล คณะจิตวิทยา คณบดี คณะจิตวิทยา
      ส่วนงานกิจการพิเศษ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
7 รศ. ดร. สมบูรณ์ ชิตพงศ์   ชิตพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
      สำนักประกันคุณภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
หน้าที่ 1/1     -- Select Page No. [ ] --