ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง รหัสรายงาน : P02
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ลำดับตำแหน่งจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 อาจารย์531 91.4
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์29 5.0
3 รองศาสตราจารย์17 2.9
4 ศาสตราจารย์4 .7
รวม 581
กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามตำแหน่ง
ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร
อาจารย์   91.39%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   4.99%
รองศาสตราจารย์   2.93%
ศาสตราจารย์   .69%
 


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com