ชื่อรายงาน : จำนวนอาจารย์แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ รหัสรายงาน : P04
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
บัณฑิตวิทยาลัย45 75.0% 4 6.7% 9 15.0% 2 3.3% 60
คณะบริหารธุรกิจ48 90.6% 3 5.7% 1 1.9% 1 1.9% 53
คณะนิติศาสตร์21 91.3% 1 4.3% 0 .0% 1 4.3% 23
คณะนิเทศศาสตร์38 97.4% 1 2.6% 0 .0% 0 .0% 39
คณะวิศวกรรมศาสตร์58 81.7% 10 14.1% 3 4.2% 0 .0% 71
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์31 86.1% 4 11.1% 1 2.8% 0 .0% 36
คณะศิลปศาสตร์86 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 86
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 8
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ11 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 11
คณะจิตวิทยา5 71.4% 0 .0% 2 28.6% 0 .0% 7
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป54 98.2% 0 .0% 1 1.8% 0 .0% 55
สำนักอธิการบดี16 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 16
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
สำนักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา2 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2
สำนักบุคลากร5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
สำนักประกันคุณภาพ1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
สำนักทะเบียนและประมวลผล3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
สำนักบรรณสาร2 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2
สำนักวิจัย7 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 7
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
ศูนย์วัฒนธรรม2 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2
ศูนย์หนังสือ0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานการเงิน0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
ส่วนงานกิจการพิเศษ4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
ส่วนงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานบริการวิชาการ0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานประชาสัมพันธ์0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานยานพาหนะ0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานวางแผนและพัฒนา6 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 6
ส่วนงานวินัย1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
ส่วนงานสโมสรนักศึกษา0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานอาคารสถานที่14 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 14
หน่วยงานเลขานุการ1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
E-Learning Center1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
ศูนย์บริการนักศึกษา4 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 4
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้2 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา3 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3
ส่วนงานบัญชี0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานมาตรฐานการศึกษา0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานเอกสารการพิมพ์1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
หน่วยงานคัดเลือกนักศึกษา0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
หน่วยงานบริการสังคม0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
หน่วยงานสารบรรณ0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
หน่วยประสานงานอาจารย์ผู้สอน0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ธุรการ (เตรียมลบ)1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
สำนักส่งเสริมวิชาการ (เตรียมลบ)0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวมทั้งหมด49923174543
คิดเป็นร้อยละ91.94.23.1.7
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
ร้อยละจำนวนบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   .00%
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน   .00%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยา   .18%
บัณฑิตวิทยาลัย   11.05%
คณะบริหารธุรกิจ   9.76%
คณะนิติศาสตร์   4.24%
คณะนิเทศศาสตร์   7.18%
คณะวิศวกรรมศาสตร์   13.08%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   6.63%
คณะศิลปศาสตร์   15.84%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1.47%
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาค   2.03%
คณะจิตวิทยา   1.29%
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป   10.13%
สำนักอธิการบดี   2.95%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   .00%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน   .18%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชากา   .55%
สำนักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตร่   .55%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ   .37%
สำนักบุคลากร   .92%
สำนักประกันคุณภาพ   .18%
สำนักทะเบียนและประมวลผล   .55%
สำนักบรรณสาร   .37%
สำนักวิจัย   1.29%
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ   .92%
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึก   .18%
ศูนย์วัฒนธรรม   .37%
ศูนย์หนังสือ   .00%
ส่วนงานการเงิน   .00%
ส่วนงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา   .55%
ส่วนงานกิจการพิเศษ   .74%
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ   .18%
ส่วนงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   .00%
ส่วนงานบริการวิชาการ   .00%
ส่วนงานประชาสัมพันธ์   .00%
ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ   .00%
ส่วนงานยานพาหนะ   .00%
ส่วนงานวางแผนและพัฒนา   1.10%
ส่วนงานวินัย   .18%
ส่วนงานสโมสรนักศึกษา   .00%
ส่วนงานอาคารสถานที่   2.58%
หน่วยงานเลขานุการ   .18%
หน่วยตรวจสอบภายใน   .00%
E-Learning Center   .18%
ศูนย์บริการนักศึกษา   .74%
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้   .37%
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการส   .00%
ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำ   .00%
ส่วนงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึก   .55%
ส่วนงานบัญชี   .00%
ส่วนงานมาตรฐานการศึกษา   .00%
ส่วนงานเอกสารการพิมพ์   .18%
หน่วยงานคัดเลือกนักศึกษา   .00%
หน่วยงานบริการสังคม   .00%
หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์   .00%
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย   .00%
หน่วยงานสารบรรณ   .00%
หน่วยประสานงานอาจารย์ผู้สอน   .00%
ธุรการ (เตรียมลบ)   .18%
สำนักส่งเสริมวิชาการ (เตรียมลบ   .00%


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com