ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล2 50.0% 1 25.0% 0 .0% 1 25.0% 4
บัณฑิตวิทยาลัย5 5.2% 28 29.2% 31 32.3% 32 33.3% 96
คณะบริหารธุรกิจ5 7.1% 18 25.7% 46 65.7% 1 1.4% 70
คณะนิติศาสตร์3 9.7% 7 22.6% 20 64.5% 1 3.2% 31
คณะนิเทศศาสตร์0 .0% 18 32.7% 33 60.0% 4 7.3% 55
คณะวิศวกรรมศาสตร์2 2.2% 27 30.3% 52 58.4% 8 9.0% 89
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1 2.1% 13 27.7% 33 70.2% 0 .0% 47
คณะศิลปศาสตร์14 12.2% 39 33.9% 57 49.6% 5 4.3% 115
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 10.0% 1 10.0% 8 80.0% 0 .0% 10
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ0 .0% 1 8.3% 11 91.7% 0 .0% 12
คณะจิตวิทยา1 12.5% 2 25.0% 4 50.0% 1 12.5% 8
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป2 2.7% 16 21.9% 51 69.9% 4 5.5% 73
สำนักอธิการบดี7 13.5% 22 42.3% 20 38.5% 3 5.8% 52
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร3 75.0% 1 25.0% 0 .0% 0 .0% 4
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 0 .0% 4
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ1 8.3% 6 50.0% 5 41.7% 0 .0% 12
สำนักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า26 65.0% 11 27.5% 3 7.5% 0 .0% 40
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา1 10.0% 6 60.0% 3 30.0% 0 .0% 10
สำนักบุคลากร18 43.9% 18 43.9% 5 12.2% 0 .0% 41
สำนักประกันคุณภาพ0 .0% 2 40.0% 3 60.0% 0 .0% 5
สำนักทะเบียนและประมวลผล1 2.4% 38 90.5% 3 7.1% 0 .0% 42
สำนักบรรณสาร22 52.4% 17 40.5% 3 7.1% 0 .0% 42
สำนักวิจัย0 .0% 4 40.0% 4 40.0% 2 20.0% 10
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ4 14.3% 21 75.0% 3 10.7% 0 .0% 28
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา1 9.1% 7 63.6% 3 27.3% 0 .0% 11
ศูนย์วัฒนธรรม0 .0% 5 62.5% 2 25.0% 1 12.5% 8
ศูนย์หนังสือ1 33.3% 2 66.7% 0 .0% 0 .0% 3
ส่วนงานการเงิน3 15.8% 16 84.2% 0 .0% 0 .0% 19
ส่วนงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา1 11.1% 5 55.6% 3 33.3% 0 .0% 9
ส่วนงานกิจการพิเศษ5 21.7% 15 65.2% 3 13.0% 0 .0% 23
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ5 27.8% 8 44.4% 5 27.8% 0 .0% 18
ส่วนงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน0 .0% 2 100.0% 0 .0% 0 .0% 2
ส่วนงานบริการวิชาการ1 33.3% 2 66.7% 0 .0% 0 .0% 3
ส่วนงานประชาสัมพันธ์1 5.9% 14 82.4% 2 11.8% 0 .0% 17
ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ3 37.5% 5 62.5% 0 .0% 0 .0% 8
ส่วนงานยานพาหนะ38 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 38
ส่วนงานวางแผนและพัฒนา2 28.6% 0 .0% 5 71.4% 0 .0% 7
ส่วนงานวินัย1 7.1% 8 57.1% 5 35.7% 0 .0% 14
ส่วนงานสโมสรนักศึกษา0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานอาคารสถานที่302 96.2% 10 3.2% 2 .6% 0 .0% 314
หน่วยงานเลขานุการ2 28.6% 5 71.4% 0 .0% 0 .0% 7
หน่วยตรวจสอบภายใน 3 37.5% 5 62.5% 0 .0% 0 .0% 8
E-Learning Center1 16.7% 4 66.7% 0 .0% 1 16.7% 6
ศูนย์บริการนักศึกษา0 .0% 4 44.4% 5 55.6% 0 .0% 9
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้2 33.3% 2 33.3% 2 33.3% 0 .0% 6
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน0 .0% 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 1
ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน0 .0% 2 66.7% 1 33.3% 0 .0% 3
ส่วนงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา2 10.0% 15 75.0% 3 15.0% 0 .0% 20
ส่วนงานบัญชี5 29.4% 11 64.7% 1 5.9% 0 .0% 17
ส่วนงานมาตรฐานการศึกษา0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
ส่วนงานเอกสารการพิมพ์7 87.5% 1 12.5% 0 .0% 0 .0% 8
หน่วยงานคัดเลือกนักศึกษา1 7.7% 8 61.5% 4 30.8% 0 .0% 13
หน่วยงานบริการสังคม0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
หน่วยงานสารบรรณ1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
หน่วยประสานงานอาจารย์ผู้สอน1 20.0% 2 40.0% 2 40.0% 0 .0% 5
ธุรการ (เตรียมลบ)0 .0% 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 3
สำนักส่งเสริมวิชาการ (เตรียมลบ)0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม 509481447641501
คิดเป็นร้อยละ33.9132.0529.784.26Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com