ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รหัสรายงาน : P01
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรสนับสนุน อาจารย์ประจำรวม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา0 %0 %0 %0
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน0 %0 %0 %0
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล250 %125 %125 %4
บัณฑิตวิทยาลัย2425 %1516 %5759 %96
คณะบริหารธุรกิจ1014 %710 %5376 %70
คณะนิติศาสตร์929 %26 %2065 %31
คณะนิเทศศาสตร์59 %1222 %3869 %55
คณะวิศวกรรมศาสตร์89 %1112 %7079 %89
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1226 %0 %3574 %47
คณะศิลปศาสตร์2219 %98 %8473 %115
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี220 %0 %880 %10
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ18 %0 %1192 %12
คณะจิตวิทยา113 %0 %788 %8
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป1723 %68 %5068 %73
สำนักอธิการบดี3669 %12 %1529 %52
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร4100 %0 %0 %4
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา250 %125 %125 %4
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ975 %217 %18 %12
สำนักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า3895 %0 %25 %40
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา990 %110 %0 %10
สำนักบุคลากร3585 %512 %12 %41
สำนักประกันคุณภาพ480 %120 %0 %5
สำนักทะเบียนและประมวลผล4095 %25 %0 %42
สำนักบรรณสาร4095 %12 %12 %42
สำนักวิจัย550 %0 %550 %10
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ2382 %414 %14 %28
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา1091 %19 %0 %11
ศูนย์วัฒนธรรม675 %113 %113 %8
ศูนย์หนังสือ3100 %0 %0 %3
ส่วนงานการเงิน19100 %0 %0 %19
ส่วนงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา778 %0 %222 %9
ส่วนงานกิจการพิเศษ2087 %29 %14 %23
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ1794 %0 %16 %18
ส่วนงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน2100 %0 %0 %2
ส่วนงานบริการวิชาการ3100 %0 %0 %3
ส่วนงานประชาสัมพันธ์17100 %0 %0 %17
ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ8100 %0 %0 %8
ส่วนงานยานพาหนะ3592 %38 %0 %38
ส่วนงานวางแผนและพัฒนา114 %686 %0 %7
ส่วนงานวินัย14100 %0 %0 %14
ส่วนงานสโมสรนักศึกษา0 %0 %0 %0
ส่วนงานอาคารสถานที่27387 %3912 %21 %314
หน่วยงานเลขานุการ686 %0 %114 %7
หน่วยตรวจสอบภายใน 8100 %0 %0 %8
E-Learning Center583 %0 %117 %6
ศูนย์บริการนักศึกษา556 %333 %111 %9
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้233 %233 %233 %6
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน1100 %0 %0 %1
ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน3100 %0 %0 %3
ส่วนงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา1680 %315 %15 %20
ส่วนงานบัญชี17100 %0 %0 %17
ส่วนงานมาตรฐานการศึกษา0 %0 %0 %0
ส่วนงานเอกสารการพิมพ์788 %113 %0 %8
หน่วยงานคัดเลือกนักศึกษา13100 %0 %0 %13
หน่วยงานบริการสังคม0 %0 %0 %0
หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์0 %0 %0 %0
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย0 %0 %0 %0
หน่วยงานสารบรรณ1100 %0 %0 %1
หน่วยประสานงานอาจารย์ผู้สอน5100 %0 %0 %5
ธุรการ (เตรียมลบ)267 %0 %133 %3
สำนักส่งเสริมวิชาการ (เตรียมลบ)0 %0 %0 %0
รวมทั้งหมด8841424751,501
ร้อยละ59 9 32
Link ฐานข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30/11/2564

กราฟแสดงร้อยละบุคลากรแยกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ร้อยละ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   .00%
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน   .00%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล   .27%
บัณฑิตวิทยาลัย   6.40%
คณะบริหารธุรกิจ   4.66%
คณะนิติศาสตร์   2.07%
คณะนิเทศศาสตร์   3.66%
คณะวิศวกรรมศาสตร์   5.93%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   3.13%
คณะศิลปศาสตร์   7.66%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   .67%
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ   .80%
คณะจิตวิทยา   .53%
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป   4.86%
สำนักอธิการบดี   3.46%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   .27%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   .27%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   .80%
สำนักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า   2.66%
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   .67%
สำนักบุคลากร   2.73%
สำนักประกันคุณภาพ   .33%
สำนักทะเบียนและประมวลผล   2.80%
สำนักบรรณสาร   2.80%
สำนักวิจัย   .67%
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ   1.87%
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   .73%
ศูนย์วัฒนธรรม   .53%
ศูนย์หนังสือ   .20%
ส่วนงานการเงิน   1.27%
ส่วนงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา   .60%
ส่วนงานกิจการพิเศษ   1.53%
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ   1.20%
ส่วนงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   .13%
ส่วนงานบริการวิชาการ   .20%
ส่วนงานประชาสัมพันธ์   1.13%
ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ   .53%
ส่วนงานยานพาหนะ   2.53%
ส่วนงานวางแผนและพัฒนา   .47%
ส่วนงานวินัย   .93%
ส่วนงานสโมสรนักศึกษา   .00%
ส่วนงานอาคารสถานที่   20.92%
หน่วยงานเลขานุการ   .47%
หน่วยตรวจสอบภายใน   .53%
E-Learning Center   .40%
ศูนย์บริการนักศึกษา   .60%
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้   .40%
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน   .07%
ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน   .20%
ส่วนงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   1.33%
ส่วนงานบัญชี   1.13%
ส่วนงานมาตรฐานการศึกษา   .00%
ส่วนงานเอกสารการพิมพ์   .53%
หน่วยงานคัดเลือกนักศึกษา   .87%
หน่วยงานบริการสังคม   .00%
หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์   .00%
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย   .00%
หน่วยงานสารบรรณ   .07%
หน่วยประสานงานอาจารย์ผู้สอน   .33%
ธุรการ (เตรียมลบ)   .20%
สำนักส่งเสริมวิชาการ (เตรียมลบ)   .00%


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com