ชื่อรายงาน : รายชื่อผู้บริหารระดับสูงและกลาง รหัสรายงาน : P06
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
เลือกหน่วยงาน

สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (900)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ ดร. อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย (132)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ขันธไชย
2 ปณดา (นวินดา) เข็มเพ็ชร์
3 อาจารย์ นิพนธ์ โซะเฮง
4 นิศารัตน์ นาคสมบูรณ์
5 บุหงา เกิดเปลี่ยน
6 อาจารย์ วิโรจน์ ศรีหิรัญ
7 วิรัลพัชร เอ็มประโคน
8 ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี ชะโลธร ผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัย
9 รองศาสตราจารย์ รศ. ดร. สมบูรณ์ ชิตพงศ์ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
10 อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
11 อาจารย์ ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
12 รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
13 อาจารย์ ดร. เสนีย์ สุวรรณดี ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
14 อาจารย์ สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16 อาจารย์ สุดสันต์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
17 อาจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
18 รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
19 อาจารย์ ดร. อำนวย สุวรรณกิจบริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
20 อาจารย์ บรรจง โกศีลวัฒน์ ผู้อํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ (039)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 ราณี ศรีลา
2 อาจารย์ อรุณ สัดถาวะโห
3 พรทิพย์ สิทธิวงษ์
4 ปราิชาติ กอนโด
5 สุเมธ สร้างสม
6 ดารุณี เสมสมบูรณ์
7 รองศาสตราจารย์ บัญญัติ จุลนาพันธุ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
8 อาจารย์ มงคล กล้าผจญ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
9 อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
10 อาจารย์ จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
11 อาจารย์ สุทธิวรรณ กัลยา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
12 อาจารย์ กรด สองเมือง หัวหน้าสาขาวิชา การบัญชี
13 อาจารย์ ต้อยตุลา นาคสกุล หัวหน้าสาขาวิชา การตลาด
14 อาจารย์ ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
15 อาจารย์ ลักษมี ทุ่งหว้า หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการ
16 อาจารย์ ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล หัวหน้าสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17 อาจารย์ รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
18 อาจารย์ ประไพพรรณ สาลิตุล หัวหน้าสาขาวิชา การขนส่งระหว่างประเทศ
19 สุภาวดี ยืนยง เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์ (037)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 วัชระ สอนจันทร์
2 พัชพล โมกขมรรคกุล
3 อาจารย์ พนิต มงคลธรรม รัตนะ
4 อาจารย์ จินตนา
5 อาจารย์ ดวงกมล ขวัญยืน
6 ศาสตราจารย์ เดือน จิตรกร คณบดี คณะนิติศาสตร์
7 อาจารย์ นฤตย์ หม็องพร้า ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
8 อาจารย์ ปราชญา อ่อนนาค ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
9 อาจารย์ สิทธิชัย สุวรรณลพ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
10 อาจารย์ ณปภัช สุขพงษ์ไทย หัวหน้าสาขาวิชา นิติศาสตร์
11 วราภรณ์ รุจิชิต เลขานุการ คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ (038)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 รุจิรา สนธิวรากุล
2 อาจารย์ ปวรรศ จัทร์เพ็ญ
3 อาจารย์ กรกช แสนจิตร
4 อาจารย์ จารุพรรณ เศวตทัต
5 อาจารย์ พสุนาท สร้อยสุวรรณ
6 อาจารย์ จิราพร ยังสุข
7 อาจารย์ กิตติพงษ์ ชมขุนทด
8 อาจารย์ ธีรกุล สถิตนิมานการ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. สุเทพ เดชะชีพ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
10 อาจารย์ สิริวิมล ปัณณราช ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
11 อาจารย์ ดร. ต่อตระกูล อุบลวัตร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
12 อาจารย์ กรวรรณ พุฒทอง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
13 อาจารย์ นฤวรรณ เรืองโรจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ
14 อาจารย์ ชเนตตี ทินนาม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
15 อาจารย์ ประกายกาวิล ศรีจินดา หัวหน้าสาขาวิชา การโฆษณา
16 อาจารย์ บุษกร สุขกลับ หัวหน้าสาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
17 อาจารย์ พิเชษฐ พิมพ์เจริญ หัวหน้าสาขาวิชา เทคโนโลยีวารสารสนเทศ
18 อาจารย์ กอบพงษ์ กุณฑียะ หัวหน้าสาขาวิชา ภาพยนตร์และดิจิตอล
19 อาจารย์ วโรชา สุทธิรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชา วิทยุและโทรทัศน์
20 อาจารย์ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ หัวหน้าสาขาวิชา สื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่
21 เทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์ หัวหน้า เจ้าหน้าที่เทคนิค
22 อาจารย์ สุพจน์ จันทวัชรากร หัวหน้า ฝ่ายปฏิบัติการ
23 อาจารย์ ภัทราพร เจริญรัตน์ เลขานุการ คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (088)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 โสภณ หมานมุ่ย
2 อาจารย์ ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รักษาการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4 อาจารย์ ปราโมทย์ อ่อนประไพ ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกวิท สุรโกมล ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ สุนันท์ ศรัณยนิตย์ ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 อาจารย์ เอกชัย พรหมมาส รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
8 อาจารย์ เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
9 อาจารย์ ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
10 อาจารย์ ฉนวน เอื้อการณ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
11 อาจารย์ ดร. ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
12 อาจารย์ ดร. สุนิติ สุภาพ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย
13 อาจารย์ ภิราภรณ์ ก้อนคำ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
14 อาจารย์ สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
15 อาจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย รักการ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายโครงการและนวัตกรรม
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ มูลวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
17 อาจารย์ จักรินทร์ กลั่นเงิน หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
18 อาจารย์ ณัฏฐ์จีรา ศรีโภคารัฐ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
19 อาจารย์ จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (อส.บ.)
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ บุบผา หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
21 อาจารย์ ดร. ปริญญา บุญมาเลิศ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิญญู แสวงสินกสิกิจ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชิต เจริญ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (อส.บ.)
24 อาจารย์ ดร. วิกรม พนิชการ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
25 อาจารย์ อลงกรณ์ โสภาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
26 อาจารย์ ชนะธิป ธำรงวิทยภาคย์ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
27 รองศาสตราจารย์ วิเชียร ศรีเสือขาม หัวหน้าสาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
28 ยุพิน ไชยโคตร หัวหน้าธุรการสำนักคณบดี
29 ชุติญา ชวลิตอุชุกร เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (180)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 นันทวดี โชติกุล
2 กุสุมา ภักดี
3 วรวุฒิ อยู่สวัสดิ์
4 นิธิดล โชติชัยมงคล
5 วนิดา แสงเดช
6 อาจารย์ ณัฐพล ชูลิกรณ์
7 อาจารย์ ดร. รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
8 ทัตชัย แย้มอิ่ม
9 อาจารย์ ณัฏฐิกา ชนะภัย
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณี พนิชการ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11 รองศาสตราจารย์ ประทีป มาลากุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะ
12 อาจารย์ สุทธิดา อาขวานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
13 อาจารย์ แทน พิธิยานุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
14 อาจารย์ ธนวัฒน์ ดีนพเก้า ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
15 อาจารย์ พชรมน เกิดสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจนี ญาณะชัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
18 อาจารย์ อภิชาติ ทวีวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
19 อาจารย์ อริยะ ทรงประไพ หัวหน้าสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
20 อาจารย์ บุญส่ง อุดมกิจโกศล หัวหน้าสาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์
21 อาจารย์ ธนา ศิริจันทร์สว่าง หัวหน้าสาขาวิชา ออกแบบภายใน
22 อัญชลี สวัสดิยากร เลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ (096)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ สถาวร เลิศสุวรรณกุล
2 อาจารย์ ศุภากร ศรีมานอก
3 อาจารย์ เอกฉัตร ตันศิริ
4 อาจารย์ ธีรวัฒน์ พงษ์อยู่
5 อาจารย์ JESSICA TENZER
6 อาจารย์ กฤชมน บุญอยู่
7 อาจารย์ สมพร คงขยัน
8 อาจารย์ สุธารัตน์ บุญสนอง
9 อาจารย์ เรวัติ กล้าโชติชัย
10 อาจารย์ วัชราภรณ์ อธานุเวชภัณฑ์
11 อาจารย์ นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์
12 อาจารย์ วรรณฉัตร เทวบุณย์
13 อาจารย์ LAURA\ ELIAS
14 อาจารย์ ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด
15 วิษณี นาคอุดม
16 อาจารย์ ขวัญจิรา เจียนสกุล
17 อาจารย์ เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์
18 อาจารย์ ปริ่มกมล กองการ
19 วุฒิชัย แซ่ก๊วย
20 อาจารย์ Dondon Parohinog
21 อาจารย์ ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
22 อาจารย์ วรากร เพ็ญศรีนุกูร
23 สุปราณี คำษาวงศ์
24 อาจารย์ RIEHARD CHAN
25 อาจารย์ ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ หัวหน้าสาขาวิชา ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
26 อาจารย์ ดร. เมธา เกตุแก้ว ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชา ธุรกิจการบิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (083)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 อาจารย์ มนัส เกษมทรัพย์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 อาจารย์ สมชัย ตั้งสถิตยางกูร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
4 อาจารย์ ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
5 อาจารย์ สง่า สงค์เมือง หัวหน้าสาขาวิชา วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
6 วรรทณี หัวใจเพ็ชร เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (722)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ รักษาการผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
2 อาจารย์ ใกล้รุ่ง อัตนโถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3 อาจารย์ ดร. สุวาดี ทรงประเสริฐกุล(ลาออก) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
4 อาจารย์ รชตะ รุ่งตระกูลชัย หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการ
5 อาจารย์ ศศิธร สุวรรณดี หัวหน้าสาขาวิชา การตลาด
6 อาจารย์ ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ หัวหน้าสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะจิตวิทยา (395)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
2 รองศาสตราจารย์ ประณต เค้าฉิม
3 อาจารย์ สุรีพันธ์ อ้นประดิษฐ์
4 รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล คณบดี คณะจิตวิทยา
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (906)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 ศุภโชค หมั่นการ
2 ทรงยศ แจ้งเจริญ
3 วชิราภรณ์ กร่างใกล้
4 อาจารย์ วิวัฒนา ฐานสโร
5 อาจารย์ ภัทธมน สมานวรกิจ
6 อาจารย์ ณัฐธิดา คลังกลาง
7 อาจารย์ ขวัญกมล พรายแพร้ว
8 อาจารย์ ธิติมา ธงรัตกัมพล
9 วิภารัตน์ ศรีกลัด
10 อาจารย์ รวีรำไพ พิพัฒน์ลักษณ์
11 อาจารย์ ดร. กรภัค จ๋ายประยูร ผู้อำนวยการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
12 อาจารย์ ภณ ใจสมัคร หัวหน้าส่วนงาน บริหารงาน
13 อาจารย์ นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ หัวหน้าส่วนงาน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
14 อาจารย์ มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ หัวหน้าส่วนงาน กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
15 อาจารย์ บุญสมัย เรืองยุวนนท์ หัวหน้าส่วนงาน กลุ่มวิชาภาษา
16 รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี โพธิ์สุข หัวหน้าส่วนงาน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
17 อาจารย์ โสภา ก๊กบางยาง หัวหน้าส่วนงาน กลุ่มวิชาพลานามัย
สำนักอธิการบดี (320)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ ดร. วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี
2 สุมิตรชัย บุญเรือง
3 อาจารย์ ชนพ์นิภา ใจดี
4 ไพจิตรา ศรีวิเศษ
5 วนนิดา แดงโชติ
6 นางทัศวรรณ์ บำรุงภูมิ
7 อาจารย์ ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
8 ศิริธร กล้าหาญ
9 พัชรศักดิ์ จันทะชารี
10 จิราวรรณ ยศโชติ
11 อาจารย์ นวลใย พิศชาติ
12 อาจารย์ นวลใย ทิศชาติ
13 ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง
14 ธีรวุฒิ โกสละ
15 อาจารย์ พัชรา สมชื่อ
16 อาจารย์ จิราพร เกษรสุวรรณ์
17 อาจารย์ อัญชลี ประเสริฐ
18 สุวิทย์ สลามเต๊ะ เลขานุการ สำนักอธิการบดี
19 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
20 อาจารย์ สุระพรรณ พนม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (902)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 ศิริพร ชำนาญแทน
2 อาจารย์ สุจิตรา แดงอินทวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สำนักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า (905)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ อำนวย อังกาบสี รองอธิการบดี วิทยาเขตร่มเกล้า
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (904)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 ศรุต แจ้งอนันต์
2 อาจารย์ หวัน วงศ์แก่นท้าว รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
สำนักบุคลากร (282)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 วิชุตา ชื่นชม
2 สมบุญ บุญส่ง
3 วานิช คำผาย
4 พุทธมน ขันแก้ว
5 อาจารย์ ชาย ชื่นชม
6 ทวี เลิศผล
7 ยุพิน ทองแท่น
8 ประทุม สวัสดี
9 จิราวัฒน วงษ์ภู่
10 สุพิศตรา เตืิอนศรี
11 บัวรินทร์ ก้านทอง
12 พัชรินทร์ หมู่อุบล
13 นุสรา กลึงกระจ่าง
14 อาจารย์ เจษฎา อังกาบสี ผู้อำนวยการ สำนักบุคลากร
15 ประสิทธิ์ ประทีปรังสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบุคลากร
16 ปาริชาด เพชรเพ็ญพงษ์ เลขานุการ สำนักบุคลากร
สำนักประกันคุณภาพ (305)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ รศ. ดร. สมบูรณ์ ชิตพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สำนักบรรณสาร (326)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ บุญญาพร มารุ่งเรือง รักษาการผู้อำนวยการ สำนักบรรณสาร
สำนักทะเบียนและประมวลผล (378)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 นางสาววิภาวดี ทองสุข
2 เมตตา เสือสมิง
3 ณรงค์ แสนคำอ้วน
4 จีรนันต์ ประกิจ
5 อาจารย์ วราพร สุรวดี ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
6 สมจิต หวังสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักวิจัย (356)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ ดร. จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิจัย
2 อาจารย์ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ (336)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
2 สมพงษ์ ตรีสุข หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและบริการด้านเทคนิค
3 อาจารย์ มนัสรินทร์ วิเชียรเลิศ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบ
4 ประทีป ตีรถะ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
5 วรวิทย์ สนิทบุรุษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
6 อาจารย์ จิญญา ธีระศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม
7 วีระ ยุพาพิน หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการพัสดุคงคลัง
8 อังคณานาถ สุเทพากร เลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (335)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 วราพงษ์ ปัญญาเครือ
2 อาจารย์ ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ศูนย์วัฒนธรรม (907)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ โกวิทย์ ขันธศิริ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์หนังสือ (914)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อลิษา อินทญาติ
ส่วนงานอาคารสถานที่ (288)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อัจฉรา ขันทะราม
2 ณัฎฐานนท์ น้อยมะณี
3 นฤมล ฉิมมาลี
4 พนม เชยจันทร์
5 บังอร สีด่อน
6 พรพชร มาเผือก
7 ธีรวัฒน์ ปานเพ็ชร
8 วีระศักดิ์ ยอดสง่า
9 พิธาน มณีสาย
10 เสนีย์ มินโด
11 ขวัญใจ นุ่มมีศรี
12 ปราโมทย์ พัดทอง
13 อำนาจ มงคลทรัพย์
14 สุกานดา กุมภาพันธ์
15 อาจารย์ สมชาย ชูเดช
16 ปริฉัตร หมอกอรุณ
17 วะดี รักษาแสง
18 วราภรณ์ อิ่มอารมณ์
19 สมหมาย จันทร์เชื้อ
20 มนัส ดาเก้า
21 อริยะ ตัณฑเสน
22 จินตนา จริยมา
23 วัฒนา กล้ากชีวิต
24 สุไลมาน ดาแม
25 เกษมโรจน์ สิงหปรีชานนท์
26 อาจารย์ บุญถม พรมจักข์
27 อาจารย์ ชฎาพร นงค์พรหมมา
28 กวี เหมศิริ
29 อาจารย์ ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง ผู้อำนวยการ กองอาคารสถานที่
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ (293)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 ติยภพ เผ่าพงษ์
2 ผ่องพรรณ พันเลิศวงศ์สกุล รักษาการหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์
หน่วยงานเลขานุการ (302)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ ชัยยศ สายฟ้า เลขานุการมหาวิทยาลัย
หน่วยตรวจสอบภายใน (323)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 สายฤดี ทิมแจ่มใส
2 ยุภาภรณ์ คนตรง
3 โสภนา ทิพยมนตรี หัวหน้ากองตรวจสอบภายใน
ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ (329)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 พุทธชาด รัตนเกณ
ส่วนงานยานพาหนะ (330)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 ปริญญา สุวรรณดี หัวหน้ากองยานพาหนะ
2 สุชาติ วิถี
3 ชัยณรงค์ เนตรจิตร
ส่วนงานกิจการพิเศษ (341)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
2 อาจารย์ เสมอ เหมพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
ส่วนงานการเงิน (402)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อิสรา สมทรง หัวหน้ากองการเงิน
ส่วนงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา (908)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 ยูกีพลี อาแรกือจิ
ส่วนงานวินัย (910)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อนันต์ นะโนนลาน
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ (913)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 ธนภณ จงกลบรรณ
ส่วนงานเอกสารการพิมพ์ (915)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 มาเล็ก อารีย์สมาน หัวหน้ากองการพิมพ์
ศูนย์บริการนักศึกษา (919)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 วิกานดา ชัยรัตน์ หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา
2 อาจารย์ พัฒนา สูงเจริญศิริ หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา
ส่วนงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (920)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 กนกวรรณ หินมะ
2 ปาณิสรา สวัสดี
3 สาวิตรี เอี่ยมมะวัน
4 อาจารย์ คำนึง แสวงทรัพย์ หัวหน้างานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (923)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 อาจารย์ เอื้องพร เป้าพุคา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
E-Learning Center (924)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 วรวัช วาสนะปรีชา
2 อาจารย์ ดร. กรีชา ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์E-Learning Center
ส่วนงานบัญชี (926)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งทางบริหาร
1 ปนัดดา อาภรณ์ศรี
2 นฤพร อารยตานนท์ หัวหน้ากองบัญชีKasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com