ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 14 %0 %2296 %23
 • ส่วนงานบริหารงาน
 • 333 %667 %0 %9
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 • 117 %0 %583 %6
 • ส่วนงานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 • 117 %0 %583 %6
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาภาษา
 • 633 %0 %1267 %18
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • 350 %0 %350 %6
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาพลานามัย
 • 125 %0 %375 %4
  รวมทั้งหมด1665072
  ร้อยละ22 8 69
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานเลขานุการคณะ   31.94%
  ส่วนงานบริหารงาน   12.50%
  ส่วนงานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   8.33%
  ส่วนงานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   8.33%
  ส่วนงานกลุ่มวิชาภาษา   25.00%
  ส่วนงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   8.33%
  ส่วนงานกลุ่มวิชาพลานามัย   5.56%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com