ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานรองอธิการบดี
 • 1100 %0 %0 %1
 • ส่วนวางแผนและพัฒนา
 • 0 %0 %0 %0
 • ส่วนวิเทศสัมพันธ์
 • 133 %133 %133 %3
  รวมทั้งหมด2114
  ร้อยละ50 25 25
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานรองอธิการบดี   25.00%
  ส่วนวางแผนและพัฒนา   .00%
  ส่วนวิเทศสัมพันธ์   75.00%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com