ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 114 %571 %114 %7
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
 • 250 %250 %0 %4
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
 • 650 %18 %542 %12
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • 18 %0 %1192 %12
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • 0 %150 %150 %2
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร)
 • 0 %218 %982 %11
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์
 • 110 %110 %880 %10
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
 • 536 %17 %857 %14
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 229 %0 %571 %7
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 • 114 %114 %571 %7
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติ
 • 556 %0 %444 %9
  รวมทั้งหมด24145795
  ร้อยละ25 15 60
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานคณบดี   7.37%
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา   4.21%
  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ   12.63%
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   12.63%
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม   2.11%
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร)   11.58%
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์   10.53%
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์   14.74%
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ   7.37%
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว   7.37%
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติ   9.47%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com