ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 0 %0 %3100 %3
 • สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • 14 %28 %2288 %25
 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 • 422 %16 %1372 %18
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • 1229 %410 %2561 %41
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 520 %14 %1976 %25
  รวมทั้งหมด22882112
  ร้อยละ20 7 73
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานเลขานุการคณะ   2.68%
  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว   22.32%
  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น   16.07%
  สาขาวิชาธุรกิจการบิน   36.61%
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   22.32%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com