ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 0 %528 %1372 %18
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • 212 %212 %1376 %17
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • 114 %0 %686 %7
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • 333 %111 %556 %9
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 0 %110 %990 %10
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • 16 %213 %1381 %16
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 114 %0 %686 %7
 • หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร
 • 0 %0 %5100 %5
  รวมทั้งหมด8117089
  ร้อยละ9 12 79
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานเลขานุการคณะ   20.22%
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   19.10%
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   7.87%
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   10.11%
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   11.24%
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   17.98%
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   7.87%
  หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร   5.62%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com