ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 643 %750 %17 %14
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • 19 %0 %1091 %11
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 0 %0 %5100 %5
 • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 • 0 %0 %6100 %6
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 0 %0 %12100 %12
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 220 %0 %880 %10
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 0 %0 %4100 %4
 • สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ
 • 0 %0 %7100 %7
  รวมทั้งหมด975369
  ร้อยละ13 10 77
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานเลขานุการคณะ   20.29%
  สาขาวิชาการบัญชี   15.94%
  สาขาวิชาการตลาด   7.25%
  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร   8.70%
  สาขาวิชาการจัดการ   17.39%
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   14.49%
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   5.80%
  สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ   10.14%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com