ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ/ระดับคณะ รหัสรายงาน : P01.1
หน่วยงาน : คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรสนับสนุนอาจารย์ประจำรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 213 %1275 %213 %16
 • สาขาวิชาการโฆษณา
 • 0 %0 %5100 %5
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • 117 %0 %583 %6
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ
 • 0 %0 %6100 %6
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล
 • 113 %0 %788 %8
 • สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
 • 113 %0 %788 %8
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่
 • 0 %0 %6100 %6
  รวมทั้งหมด5123855
  ร้อยละ9 22 69
  ข้อมูล ณ วันที่ 25/1/2565

  กราฟแท่งเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์
  หน่วยงานภายใน ร้อยละจำนวนบุคลากร
  สำนักงานเลขานุการคณะ   29.09%
  สาขาวิชาการโฆษณา   9.09%
  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์   10.91%
  สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ   10.91%
  สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล   14.55%
  สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์   14.55%
  สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่   10.91%  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com