ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
 • 7 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 7
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • 8 72.7% 2 18.2% 1 9.1% 0 .0% 11
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร)
 • 8 88.9% 1 11.1% 0 .0% 0 .0% 9
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์
 • 8 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 8
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
 • 0 .0% 0 .0% 7 87.5% 1 12.5% 8
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 3 60.0% 0 .0% 1 20.0% 1 20.0% 5
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 • 5 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 5
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติ
 • 3 75.0% 1 25.0% 0 .0% 0 .0% 4
  รวมทั้งหมด4549260
  คิดเป็นร้อยละ75.006.6715.003.33
  ข้อมูล ณ วันที่ 18/1/2565  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com