หน่วยงานชื่อย่อ
E-Learning Center924
คณะจิตวิทยา395
คณะนิติศาสตร์037
คณะนิเทศศาสตร์038
คณะบริหารธุรกิจ039
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา041
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี083
คณะวิศวกรรมศาสตร์088
คณะศิลปศาสตร์096
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์180
ธุรการ (เตรียมลบ)401
บัณฑิตวิทยาลัย132
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ336
ศูนย์บริการนักศึกษา919
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้923
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา335
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน918
ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน931
ศูนย์วัฒนธรรม907
ศูนย์หนังสือ914
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน040
ส่วนงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา920
ส่วนงานการเงิน402
ส่วนงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา908
ส่วนงานกิจการพิเศษ341
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ913
ส่วนงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน912
ส่วนงานบริการวิชาการ321
ส่วนงานบัญชี926
ส่วนงานประชาสัมพันธ์293
ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ329
ส่วนงานมาตรฐานการศึกษา917
ส่วนงานยานพาหนะ330
ส่วนงานวางแผนและพัฒนา403
ส่วนงานวินัย910
ส่วนงานสโมสรนักศึกษา909
ส่วนงานอาคารสถานที่288
ส่วนงานเอกสารการพิมพ์915
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา904
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล900
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร901
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา903
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ902
สำนักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า905
สำนักทะเบียนและประมวลผล378
สำนักบรรณสาร326
สำนักบุคลากร282
สำนักประกันคุณภาพ305
สำนักวิจัย356
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป906
สำนักส่งเสริมวิชาการ (เตรียมลบ)353
สำนักอธิการบดี320
หน่วยงานคัดเลือกนักศึกษา916
หน่วยงานบริการสังคม930
หน่วยงานเลขานุการ302
หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์927
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย929
หน่วยงานสารบรรณ928
หน่วยตรวจสอบภายใน 323
หน่วยประสานงานอาจารย์ผู้สอน925
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ722


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com