ชื่อรายงาน : Benchmarking เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานต่างๆ รหัสรายงาน : B00
  ครั้งที่ปรับปรุง : 1
  ** ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เปรียบเทียบหน่วยงานตามตัวชี้วัด ** วันที่เริ่มใช้ : 05-06-2550
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
สกอ. ปี 2550
สมศ.
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ  1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกพันธกิจ  
  1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

 
     
    5.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การเรียนการสอน  2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
 
  2.2 มีกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญ
6.6 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง
  2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม
 
  2.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
6.2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่้นับศึกษาต่อ)
  2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ
6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ  (
     
     
  2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ.
6.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
6.5 มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics)
    6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
    6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 
  2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
    1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทำงานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา
  2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
  2.11 ระดับความพึงพอใจของนาย จ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
  2.12 ร้อยละของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.5 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
    1.6 จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
    1.7 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวน  วิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
    1.8 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
  2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
 
  3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
    6.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา (จำนวนจริงในแต่ละโครงการ)
4. การวิจัย   4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 
  4.2 มีระบบการบริหารจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 
  4.3 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
2.2 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่นับลาศึกษาต่อ รวมนักวิจัย)
    2.3 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่นับลาศึกษาต่อ รวมนักวิจัย)
    2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
(ไม่นับลาศึกษาต่อ รวมนักวิจัย)
    2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ
(ไม่นับลาศึกษาต่อ รวมนักวิจัย)
  4.4 ร้อยละของงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
2.1 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
(ไม่นับลาศึกษาต่อ รวมนักวิจัย)
    2.7 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (นับทั้งหมด รวมนักวิจัย)
  4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
2.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน referred  journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ (นับทั้งหมด รวมนักวิจัย)
5. การบริการวิชาการแก่สังคม  5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
 
  5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน/กรรมการ วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
(นับทั้งหมด) (ปีการศึกษา)
  5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
3.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ (ไม่นับลาศึกษาต่อ) (ปีการศึกษา)
  5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
  5.5 จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จำนวนศูนย์เครือข่าย)
3.5  จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีการศึกษา)
    3.3 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย (ปีการศึกษา)
    3.4 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ    อาจารย์ประจำ (ปีการศึกษา)
    3.6 รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่ออาจารย์ประจำ (ปีการศึกษา)
     
     
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  6.2 มีผลงานหรือชิ้นงานในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
 
  6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
 
    4.1 ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษา (นับเฉพาะภาคปกติ เฉพาะปริญญาตรี ปีการศึกษา)
    4.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ (ปีการศึกษา)
    4.3  มีผลงาน  หรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้  และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม
    4.4  ประสิทธิผลในการอนุรักษ์  พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม
     
7. การบริหารและการจัดการ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันให้แข่งขันได้ในระดับสากล  
    5.1 สภาสถาบัน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
  7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
 
  7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
  7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 
  7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
  7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
5.12 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับศึกษาต่อ)
  7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
 
  7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  
   

5.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 

- ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเสนอผลงาน/ประชุมวิชาการ/อบรม/ประชุมทั้งในและต่างประเทศ(

- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ ในประเทศ

- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ ต่างประเทศ

- ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ ในประเทศ

- ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ ต่างประเทศ

     
     
8. การเงินและงบประมาณ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินปละงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 
  8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน
5.4 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน
    5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
    5.7 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
    5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ
    5.10 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ
     
     
     
     
    6.9 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพนักศึกษา
 
  9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน