ชื่อรายงาน : รายชื่อหน่วยงานระดับคณะ เพื่อดูรายงานประจำปีคณะ รหัสรายงาน : U02
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ชื่อหน่วยงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
URL
Tel : 02-320-2227
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
URL
Tel : 02-320-2777
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ดร. อธิศ สุวรรณดี
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 4 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย
URL http://space.kbu.ac.th/bundit/home.htm
Tel : 02-3202777 , 02-3216930-9 ต่อ 1127,1138
Fax 02-3202444, 023216938-9 ต่อ 1138
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ชิตพงศ์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 96 คน [สายอาจารย์จำนวน 60 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 36 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
URL http://www.kbu.ac.th/faculty/business.php
Tel : 1109
Fax 1109
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ บัญญัติ จุลนาพันธุ์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 70 คน [สายอาจารย์จำนวน 52 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 18 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะนิติศาสตร์
URL http://law.kbu.ac.th
Tel : 1312,1318,1323
Fax 0-2321-4444
คณบดี/ผู้บริหารศาสตราจารย์ เดือน จิตรกร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 31 คน [สายอาจารย์จำนวน 22 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 9 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะนิเทศศาสตร์
URL http://www.nited.com
Tel : พัฒนาการ 1120
ร่มเกล้า 2232
Fax 02-3214444 , 02-9042222
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ดร. สุเทพ เดชะชีพ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 55 คน [สายอาจารย์จำนวน 36 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 19 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
URL http://www.kbu.ac.th/faculty/engineer.php
Tel : ต่อ 1211
Fax 02-321-6930-8 ต่อ 1211
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ดร. เสนีย์ สุวรรณดี
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 89 คน [สายอาจารย์จำนวน 71 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 18 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
URL http://arch.kbu.ac.th
Tel : 1208, 1209, 1218
Fax 02-321-4444
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณี พนิชการ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 47 คน [สายอาจารย์จำนวน 36 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 11 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
URL
Tel : 0 2321 6930-9 ต่อ 1316
Fax 0 2321 4444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ดร. อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 115 คน [สายอาจารย์จำนวน 84 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 31 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
URL http://comscience.kbu.ac.th
Tel : 1220
Fax 0-2321-4444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 10 คน [สายอาจารย์จำนวน 8 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 2 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
URL http://bba.kbu.ac.th
Tel : 1310
Fax 0 - 2321 - 2444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 12 คน [สายอาจารย์จำนวน 11 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 1 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานคณะจิตวิทยา
URL http://psy.kbu.ac.th/introduc.php
Tel : 0-2320-2777 ต่อ 1328
Fax 0-2320-2777 ต่อ 1328
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 8 คน [สายอาจารย์จำนวน 6 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 2 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
URL http://ge.kbu.ac.th
Tel : ต่อ 1314, 1326
Fax 023214444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ดร. กรภัค จ๋ายประยูร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 73 คน [สายอาจารย์จำนวน 56 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 17 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักอธิการบดี
URL
Tel : 02-320-2777
Fax 02-720-4677
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สุวิทย์ สลามเต๊ะ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 52 คน [สายอาจารย์จำนวน 18 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 34 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 4 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 4 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
URL
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1430,1428
Fax 02-321-4444
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 12 คน [สายอาจารย์จำนวน 2 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 10 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 40 คน [สายอาจารย์จำนวน 3 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 37 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
URL
Tel : 02-3202777 ต่อ 1302 - 1303
Fax 02-3214444
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สุวิทย์ สลามเต๊ะ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 10 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 9 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักบุคลากร
URL http://www.personnel.kbu.ac.th/
Tel : 0-2320-27777 ต่อ 1144,1160
Fax 0-2320-27777 ต่อ 1144
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ เจษฎา อังกาบสี
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 41 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 40 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักประกันคุณภาพ
URL http://space.kbu.ac.th/QA/index.html
Tel : 1159
Fax 1159
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ชิตพงศ์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 5 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 5 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักบรรณสาร
URL http://space.kbu.ac.th/new_library/index.asp
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1445, 1447-1451
Fax 02-321-4444
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 42 คน [สายอาจารย์จำนวน 2 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 40 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักทะเบียนและประมวลผล
URL
Tel : 1413-1416
Fax
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ วราพร สุรวดี
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 42 คน [สายอาจารย์จำนวน 2 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 40 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักวิจัย
URL http://research.kbu.ac.th
Tel : 02-3202777 ต่อ 1157
Fax 02-3202777 ต่อ 1102
คณบดี/ผู้บริหารศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี ชะโลธร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 10 คน [สายอาจารย์จำนวน 8 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 2 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
URL http://ctc.kbu.ac.th
Tel : 1417,1422
Fax 0-2722-7262
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 28 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 27 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
URL
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1121
Fax
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 11 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 10 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานศูนย์วัฒนธรรม
URL www.kasemcult.multiply.com
Tel : 02-3202777 ต่อ 1302
Fax 02-3212643/ 02-3212444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ โกวิทย์ ขันธศิริ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 8 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 7 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานศูนย์หนังสือ
URL -
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1147
Fax -
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ดร. สุวัฒน์ สุวรรณดี
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 3 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานอาคารสถานที่
URL
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1126
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 314 คน [สายอาจารย์จำนวน 21 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 293 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานประชาสัมพันธ์
URL
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1418, 1419
Fax
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ผ่องพรรณ พันเลิศวงศ์สกุล
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 17 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 17 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานหน่วยงานเลขานุการ
URL
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1409 - 1408
Fax 02-321-4444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ชัยยศ สายฟ้า
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 7 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 6 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานบริการวิชาการ
URL
Tel : 1110
Fax
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร ตั้นพันธ์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 3 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานหน่วยตรวจสอบภายใน
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 8 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 7 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ
URL
Tel : 02-321-2777ต่อ1122
Fax
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สุรีย์ พรมลี
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 8 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 8 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานยานพาหนะ
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 38 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 37 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานกิจการพิเศษ
URL
Tel : 02-320-2777#1313
Fax 027204787
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ เสมอ เหมพงศ์พันธุ์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 23 คน [สายอาจารย์จำนวน 4 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 19 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานการเงิน
URL
Tel : 023216930-9 ต่อ 1410,1411
Fax 02-7229393
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อิสรา สมทรง
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 19 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 19 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานวางแผนและพัฒนา
URL
Tel : 02-3202777 ต่อ 1432
Fax
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 7 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 7 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
URL
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1302
Fax 02-321-2643,02-321-4444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ วัชรา หมัดป้องตัว
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 9 คน [สายอาจารย์จำนวน 2 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 7 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานสโมสรนักศึกษา
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานวินัย
URL
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1304
Fax
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สุวิทย์ สลามเต๊ะ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 14 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 14 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
URL http://space.kbu.ac.th/student_activity/index.html
Tel : 023202777 ต่อ 1319
Fax 023212643
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ น้ำฝน บัวทอง
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 2 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 2 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 18 คน [สายอาจารย์จำนวน 2 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 16 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานเอกสารการพิมพ์
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 8 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 8 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานหน่วยงานคัดเลือกนักศึกษา
URL
Tel : 02-3202777
Fax 02-3212651
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ดร. สุวัฒน์ สุวรรณดี
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 13 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 12 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานมาตรฐานการศึกษา
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
URL http://dcil.kbu.ac.th
Tel : 1307
Fax 02-320-2777 ต่อ 1307
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ดร. รัญจวน คำวชิพิทักษ์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 1 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 1 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานศูนย์บริการนักศึกษา
URL http://csc.kbu.ac.th/
Tel : 0-2320-2777 ต่อ 1305
Fax 0-2722-7262
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ พัฒนา สูงเจริญศิริ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 9 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 8 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
URL http://space.kbu.ac.th/loan/index.htm
Tel : 0-2320-2777 ต่อ 1420,1455
Fax 0-2321-4444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ คำนึง แสวงทรัพย์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 20 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 19 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
URL http://lc.kbu.ac.th
Tel : 02-3216993 #1322
Fax
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ เจษณัฐฐา กิจรักษ์สุวาณิช(ลาออก)
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 6 คน [สายอาจารย์จำนวน 2 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 4 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานE-Learning Center
URL http://elc.kbu.ac.th
Tel : 1330
Fax
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ดร. กรีชา ภู่ไพบูลย์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 6 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 5 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานหน่วยประสานงานอาจารย์ผู้สอน
URL
Tel : 023202770-9 ต่อ 1315/2212
Fax
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ทำเนียบ แก่นดำ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 5 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 5 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานส่วนงานบัญชี
URL www.account.kbu.ac.th
Tel : 1412
Fax
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ นฤพร อารยตานนท์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 17 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 17 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานหน่วยงานสารบรรณ
URL
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1408
Fax 02-321-4444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ชัยยศ สายฟ้า
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 1 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานหน่วยงานสภามหาวิทยาลัย
URL
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1409 - 1408
Fax 02-321-4444
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ชัยยศ สายฟ้า
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานหน่วยงานบริการสังคม
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน
URL http://cdl-psy.kbu.ac.th/
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1163
Fax 02-320-2777 ต่อ 1163
คณบดี/ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 3 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการ (เตรียมลบ)
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
ชื่อหน่วยงานธุรการ (เตรียมลบ)
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 3 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 2 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com