ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 1 4.3% 4 17.4% 15 65.2% 3 13.0% 23
 • ส่วนงานบริหารงาน
 • 1 11.1% 7 77.8% 1 11.1% 0 .0% 9
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 • 0 .0% 0 .0% 6 100.0% 0 .0% 6
 • ส่วนงานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 • 0 .0% 0 .0% 6 100.0% 0 .0% 6
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาภาษา
 • 0 .0% 4 22.2% 13 72.2% 1 5.6% 18
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • 0 .0% 0 .0% 6 100.0% 0 .0% 6
 • ส่วนงานกลุ่มวิชาพลานามัย
 • 0 .0% 0 .0% 4 100.0% 0 .0% 4
  รวม บุคลากรทั้งหมด21551472
  คิดเป็นร้อยละ2.7820.8370.835.56


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com