ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 0 .0% 1 25.0% 3 75.0% 0 .0% 4
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 0 .0% 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 1
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 0 .0% 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 0 .0% 0 .0% 2 100.0% 0 .0% 2
  รวม บุคลากรทั้งหมด0111012
  คิดเป็นร้อยละ.008.3391.67.00


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com