ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานคณบดี
 • 1 14.3% 3 42.9% 3 42.9% 0 .0% 7
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
 • 0 .0% 3 75.0% 1 25.0% 0 .0% 4
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
 • 0 .0% 6 50.0% 1 8.3% 5 41.7% 12
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • 1 8.3% 2 16.7% 5 41.7% 4 33.3% 12
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • 0 .0% 0 .0% 2 100.0% 0 .0% 2
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร)
 • 1 9.1% 0 .0% 4 36.4% 6 54.5% 11
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์
 • 0 .0% 2 20.0% 6 60.0% 2 20.0% 10
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
 • 1 7.1% 3 21.4% 3 21.4% 7 50.0% 14
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 0 .0% 2 28.6% 3 42.9% 2 28.6% 7
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 • 0 .0% 2 28.6% 1 14.3% 4 57.1% 7
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติ
 • 1 11.1% 4 44.4% 2 22.2% 2 22.2% 9
  รวม บุคลากรทั้งหมด527313295
  คิดเป็นร้อยละ5.2628.4232.6333.68


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com