ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 0 .0% 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 3
 • สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • 4 16.0% 13 52.0% 8 32.0% 0 .0% 25
 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 • 2 11.1% 8 44.4% 8 44.4% 0 .0% 18
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • 5 12.2% 10 24.4% 24 58.5% 2 4.9% 41
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 3 12.0% 6 24.0% 14 56.0% 2 8.0% 25
  รวม บุคลากรทั้งหมด1438555112
  คิดเป็นร้อยละ12.5033.9349.114.46


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com