ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 1 5.6% 4 22.2% 11 61.1% 2 11.1% 18
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • 0 .0% 7 41.2% 9 52.9% 1 5.9% 17
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • 1 14.3% 0 .0% 6 85.7% 0 .0% 7
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • 0 .0% 5 55.6% 3 33.3% 1 11.1% 9
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 0 .0% 2 20.0% 7 70.0% 1 10.0% 10
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • 0 .0% 4 25.0% 10 62.5% 2 12.5% 16
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 0 .0% 4 57.1% 3 42.9% 0 .0% 7
 • หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร
 • 0 .0% 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0% 5
  รวม บุคลากรทั้งหมด22752889
  คิดเป็นร้อยละ2.2530.3458.438.99


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com