ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 4 28.6% 9 64.3% 1 7.1% 0 .0% 14
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • 1 9.1% 1 9.1% 9 81.8% 0 .0% 11
 • สาขาวิชาการตลาด
 • 0 .0% 0 .0% 5 100.0% 0 .0% 5
 • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 • 0 .0% 1 16.7% 5 83.3% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • 0 .0% 0 .0% 12 100.0% 0 .0% 12
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 0 .0% 4 40.0% 6 60.0% 0 .0% 10
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 0 .0% 0 .0% 4 100.0% 0 .0% 4
 • สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ
 • 0 .0% 2 28.6% 4 57.1% 1 14.3% 7
  รวม บุคลากรทั้งหมด51746169
  คิดเป็นร้อยละ7.2524.6466.671.45


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com