ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05.1
หน่วยงาน : คณะนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • 0 .0% 14 87.5% 1 6.3% 1 6.3% 16
 • สาขาวิชาการโฆษณา
 • 0 .0% 0 .0% 4 80.0% 1 20.0% 5
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • 0 .0% 1 16.7% 5 83.3% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ
 • 0 .0% 0 .0% 6 100.0% 0 .0% 6
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล
 • 0 .0% 1 12.5% 7 87.5% 0 .0% 8
 • สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
 • 0 .0% 1 12.5% 5 62.5% 2 25.0% 8
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่
 • 0 .0% 1 16.7% 5 83.3% 0 .0% 6
  รวม บุคลากรทั้งหมด01833455
  คิดเป็นร้อยละ.0032.7360.007.27


  Kasem Bundit University
  Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
  Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
  db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com