ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามความเชี่ยวชาญ รหัสรายงาน : P07
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 16-12-2549
ค้นหาความเชี่ยวชาญ :

ความเชี่ยวชาญจำนวนบุคลากร
Acting และ Directing 1
Movement for Actor 1
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
การพัฒนามนุษย์ด้วยศิลปวัฒนธรรม 1
ศิลปะการละครเพื่อการพัมนา 1
รวม 5

 
 


Kasem Bundit University
Pattanakarn Campus: 1761 Pattanakarn Rd., Suanluang, BKK 10250 TH Tel. (+66) 02-320-2777 Fax. (+66) 02-321-4444
Romklao Campus: 77 Moo 7, Romklao Rd., Minburi,BKK 10510 TH Tel. (+66) 02-904-2222 Fax. (+66) 02-904-2200
db_Started : 19-11-2551, Comments & Suggestion to paisarn77@hotmail.com